La Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan encarregat de la representació general, la direcció, l'administració i la gestió ordinària del Col·legi, respecte a la voluntat expressada per l'Assemblea General. Està integrada per un Degà/na, un ViceDegà/a, un Secretari/a, un Tresorer/a i cinc Vocals. Entre els Vocals es podrà designar un per Menorca, i un altre per Eivissa i Formentera que representaran la Junta de Govern en les seves respectives illes i que presidiran en el seu la Delegació Insular del Col·legi.

Juana María Perea Pérez

Degana

Simó Calafat Garcés

Vicedegà

Feliu Trias Nicolau

Tresorer

Jerònia Rosselló Mercer

Secretària

Víctor Herrera Zamora

Vocal 1

Salvador Gelabert Salamanca

Vocal 2

Antoni Sánchez Magraner

Vocal 3

Magdalena Genovard Abad

Vocal 4

Salvador Antich Sastre

Vocal 5

Encara no t'has col·legiat?