Per què col·legiar-se?

Pertànyer al Col·legi té un valor fonamental: DEFENSAR LA PROFESSIÓ des de l'única corporació de dret públic legalment legitimada per representar els nostres interessos, tant a nivell públic com privat. Però a més, permet accedir a un gran número de serveis d'alt valor afegit

Defensar la professió

Aquest és el nostre objectiu col·lectiu més important, la meta del qual és la regulació professional

Informació

Novetats, estudis sectorials, normativa...

Xarxes professionals

Participa en tots els esdeveniments i accions que realitzam per fomentar el networking entre profesionals, empreses i AAPPs

Quins beneficis aporta al professional de l'enginyeria informàtica estar col·legiat?

Pertànyer al col·lectiu de professionals d'Enginyeria Informàtica te permet col·laborar activament en el desenvolupament de la professió permetent que l'Enginyeria Informàtica sigui reconeguda professionalment per la societat i per les institucions tant públiques com privades. Identificant d'aquesta manera els beneficis de contar amb un professional capacitat i assegurant la qualitat i les bones feines dels professionales de l'Enginyeria Informàtica.

A més, els Col·legis ofereixen a les persones col·legiades diferents seveis d'interès entre els que es poden destacar:

La professió de l'enginyeria informàtica, pel seu caràcter transversal, requereix professionals amb una sòlida formació, amb una gran capacitat per l'assimilació de noves tecnologies i gestió de diferents disciplines.

Quines competències defineixen a un professional de l'enginyeria informàtica?

  • Direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics
  • Planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica.
  • Elaboració de plecs de condicions tècniques d'una instalació informàtica que cumpleixi amb els estàndards i normatives vigents.
  • Posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per les persones i bens la qualitat final dels productes i la seva homologació.
  • Direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, amb garanties de seguretat per les persones i bens, la qualitat final dels productes i la seva homologació.
  • Assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
  • Dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
  • Concebir, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques empleant els mètodes d'enginyeria del software com instrument per l'assegurament de la seva qualitat.
  • Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació vigent i normativa vigent.

Encara no t'has col·legiat?