Preguntes freqüents

Per col·legiar-te, has de tenir alguna de les següents titulacions:

  • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica reconegut per ANECA com títol habilitant per exercir la professió d'Enginyer/a en Informàtica
  • Llicenciatura en Enginyeria Informàtica
  • Enginyeria Informàtica
  • Llicenciatura en Ciències (Secció Informàtica)
  • Títol estranger equivalent, degudament convalidat
El nou model de titulacions universitàries és el resultant de l'Espacio Europeo de Educación Superior - EEES (conegut comunment com model Bolonia) i que a Espanya materialitza el Marco Español de Cualificación Superior - MECES.

En aquest context, en l'àmbit de les titulacions d'Enginyeria, en general un títol de Grau està associat a una professió d'Enginyeria Tècnica quan es tracta d'un títol de Grau que correspon a alguna de les diferents professions d'enginyeria (industrial, informàtica, etc.). El títol de Grau correspon al Nivell 2 de l'estructura de nivells del MECES.

Amb el títol de Grau no s'és Enginyer/a (“Enginyer Superior” en la denominació tradicional), sinó Enginyer/a Tècnic.

L'accés a qualsevol professió d'Enginyer/a requereix una titulació universitària de Nivell 3 en la classificació del MECES, és a dir, es requereix una titulació de Màster. I, a més, aquest Màster ha d'haver estat dictaminat per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), com títol que proporciona les competències associades a la professió d'enginyeria de la qual es tracti segons l'especificació de competències publicada en el BOE per cada titulació associada a una professió.

Així doncs, una persona titulada de Grau en Enginyeria Informàtica sé a nivell professional Enginyer/a Tècnic en Informàtica. Sempre i quan aquest Grau hagi estat dictaminat per la ANECA com títol que proporciona les competències associades a la professió d'enginyeria tècnica informàtica.

Dona-li una ullada al BOE que estableix les competències de les titulacions de Grau i Màster associades a les professions d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica Informàtica, que determina si una titulació universitàra en matèria informàtica correspon o no a l'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica Informàtica.
Sempre que el Màster sigui un Màster que hagi estat dictaminat per l'ANECA com títol que proporciona les competències associades a la professió d'Enginyeria Informàtica.

Independentment de la denominació específica del màster o de la seva oficialitat, s'ha de tractar d'un màster dictaminat específicament per l'ANECA com títol que proporciona les competències associades a la professió d'Enginyeria Informàtica. Els dictàmens de l'ANECA en relació a les titulacions no tenen caràcter general per totes les titulacions de Grau o Màster amb una determinada denominació, sinó que s'emeten individualment per cada titulació de cada universitat.

Per exemple, un Màster amb la mateixa denominació en dues universitats pot fer que en un cas doni accés a la professió de l'Enginyeria en Informàtica i l'altre no (temeris, crèdits, etc. poden ser diferents ja que el model Bolònia deixa a les universitats autonomia general per establir quines titulacions ofereix, les seves denominacions i els continguts i competències que comprenen).
El mateix que en el cas anterior amb l'Enginyeria Tècnica.

Te podràs col·legiar sempre que el Màster que tenguis sigui un Màster que hagi estat dictaminat per l'ANECA com títol que proporciona les ompetències associades a la professió d'Enginyeria Informàtica.
Pots accedir a la informació online de l'ANECA sobre totes les titulacions de totes les universitats espanyoles avaluats per l'ANECA en la direcció.

En el cas de les titulacions de Grau i Màster associats respectivament a la professió d'Enginyeria Tècnica Informàtica i Enginyeria Informàtica, la validació no consisteix en que la titulació de la universitat en qüestió estigui entre el llistat de resultats de l'ANECA, ni que s'indiqui o no el terme “título oficial”, sino que s'haurà de comprovar que en l'informe d'avaluació del títol en qüestió (Pipella “Info Evaluación”, fitxer pdf “Evaluacion”) s'indiqui específicament que l'avaluació s'ha realitzat en relació a les competències associades a les professions d'enginyeria informàtica o enginyeria tècnica informàtica.

Exemple real del Màster en Enginyeria Informàtica de la Universitat de les Illes Balears (que actualment no s'imparteix): "Este título se ha evaluado atendiendo a la resolución de 8 de junio de 2009 (BOE de 4 de agosto de 2009), de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química."

Tots els màsters oficials universitaris tenen com finalitat l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientada a la especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores, i tots ells proporcionen el nivell 3 del MECES.

Per això, en el cas de l'enginyeria informàtica, de manera anàloga a totes les professions d'enginyeria, a més del màster per l'adquisició de les competències associades a l'enginyeria informàtica en aquest cas la Resolució de la Secretaria General de Universidades recollida en el BOE del 4 d'Agost de 2009 on s'estableixen les recomanacions per la Verificació de titulacions universitàries oficials per l'exercici de la professió d'Enginyeria Informàtica, existeixen altres màster que ofereixen formació avançada en matèria informàtica per la especialització professional i per la iniciació en tasques investigadores.

Encara no t'has col·legiat?