Què és el Col·legi COEIIB?

És la corporació de dret públic que representa els interessos de la professió d'Enginyeria Informàtica a les Illes Balears. És una entitat sense ànim de lucre i subjecta al dret administratiu, quan exerceix les potestats públiques que la Llei li encomana.

Per què serveix el COEIIB?

El Col·legi reuneix els professionals de l'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears, els representa, els organitza, els protegeix, els ajuda a formar-se i vetla per un exercici correcte de la professió.

La finalitat del Col·legi és atendre les necessitats dels enginyers/res en Informàtica, tant en el terreny institucional i jurídic como en la millora professional i humana. També pretén donar un servei a la societat, vetlant per la qualitat i professionalitat en l'exercici de la nostra feina i promovent el respecte a la deontologia professional.

Al 2019, després d'uns anys d'inactivitat per causes alienes al Col·legi i als seus professionals, el COEIIB es reactiva, solucionant el problema de ser l'únic Col·legi Oficial en Enginyeria Informàtica, de entre totes les Comunitats Autonòmes, que no tenia activitat.

Funcions del COEIIB

  • Ordenar la professió de l'enginyeria informàtica en benefici de la societat i dels interessos generals.
  • Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i representar, de manera exclusiva, la professió.
  • Vigilar l'exercici de la professió, facilitant el coneixement i el compliment de les lleis que afectin a la professió, fent cumplir l'ètica professional i el códi deontològic.
  • Promoure la formació i el perfeccionament de les persones col·legiades amb l'objectiu de vetlar per la qualitat de les seves prestacions professionals.
  • Promoure el progrés de l'Enginyeria Informàtica, l'augment de les competències i del prestigi de la professió i fomentar la solidaritat professional.
  • Col·laborar amb les Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències.

Units per un objectiu: la regulació

El COEIIB, juntament amb la resta de Col·legis d'Enginyeria en Informàtica de les Comunitats Autònomes, és membre del Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática de España (CCII). La creació d'aquest Consejo Nacional ha significat un important avanç en la defensa de la professió, permetent millorarla visibilitat i força en les accions realitzades de manera conjunta per tots els Col·legis d'Espanya a nivell nacional e internacional.

Una de les accions del CCII ha estat la gestió de la reactivació del nostre Col·legi (COEIIB).

Imatge identificativa

En la resolució de l'11 de novembre de 2011 s'estableix l'emblema de la Informàtica per les titluacions universitàries superiors d'informàtica, i està constituït per una figura que representa en la seva part central un nucli toroidal de ferrita, travessat per fils de lectura, escritura i inhibició. El nucli està rodejat per dues branques: una de llorer, como a símbol de recompensa, i l'altra, d'olivera, como a símbol de saviesa. La corona es la de la casa real espanyola i, sota l'escut, és el lloc on s'inscriu l'acrònim de la organització.


Reactivació del 2019

A l'any 2019, aprofitant la reactivació del Col·legi després d'anys d'inactividad, es redisenya el logo original oficial amb traçades més simples i nets mantenint la essència original. Predominen els insubstituïbles nucli de ferrita i els fils de lectura, escritura i inhibición, adaptat als nous temps, a les noves tecnologies i la increíble evolució dels Enginyers/res en Informàtica i l'Enginyeria en Informàtica en la societat actual, l'era de les dades.

Encara no t'has col·legiat?