Convocada l'Assemblea General Ordinària 2022

17 de febrer de 2023

posts/2023/02/17/coeiib_eYQkucP.png

Per ordre de la Degana, Juana María Perea Pérez, i de conformitat amb els articles 22, 25, 26 i 27 dels Estatuts del Col·legi es convoca

Assemblea General Ordinària

del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears

per al divendres 17 de març de 2023 a les 18:15h en primera convocatòria i a les 18:30h en segona convocatòria, de manera telemàtica a través de la plataforma de videoconferències Zoom, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les Assemblees anteriors.

  2. Informe de la Degana del Col·legi, tant de la seva gestió com de la Junta de Govern, i ressenya dels esdeveniments més importants que hagin tingut lloc durant l'any anterior, relacionats amb el Col·legi.

  3. Aprovació, si escau, del Compte General de Despeses i Ingressos de l'any anterior.

  4. Aprovació, si escau, de les proposicions que es consignin en la convocatòria.

  5. Aprovació, si escau, de la reducció de les quotes col·legials.

  6. Aprovació, si escau, dels Pressuposts econòmics de l'any en curs.

  7. Aprovació, si escau, del Pla d'Activitats per a l'any en curs.

  8. Torn obert de paraules.

  9. Aprovació de l’acta de la present Assemblea.

Segons l'article 22.2 dels Estatuts, es recolliran les proposicions que els col·legiats vulguin sotmetre a deliberació i acord del Col·legi a partir del dia 7 de març. Aquestes proposicions hauran de ser presentades per escrit i hauran d'estar subscrites per un nom de peticionaris no inferior al 5% del total del Cens de col·legiats i serà la mateixa Assemblea qui acordarà si escau o no obrir-ne discussió.

Per poder unir-se a la reunió els col·legiats s'han d'inscriure des de l'enllaç enviat per correu fins al 15 de març, que també estarà disponible a l'àrea privada del col·legiat dins del web corporatiu.

 

Atentament,

Junta del COEIIB

Filtre per categories