Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària del COEIIB 2020

27 de gener de 2021

posts/2021/01/27/Screenshot_3_iDRWU7m.png

Per ordre de la Sra. Degana, Juana María Perea Pérez, i de conformitat amb els articles 22, 26 i 27 dels Estatuts del Col·legi i ateses les restriccions de mobilitat associades a la pandèmia del COVID-19, es convoca

Assemblea General Ordinària

del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears


pel dijous 25 de febrer de 2021 a les 17:45h en primera convocatòria i a les 18:00h en segona convocatòria, a través de la plataforma de videoconferències Webex, amb el següent ordre del dia:

  1. Informe de la Degana del Col·legi, tant de la seva gestió com de la Junta de Govern, i ressenya dels esdeveniments més importants que hagin tingut lloc durant l'any anterior, relacionats amb el Col·legi.
  2. Aprovació, si escau, del Compte General de Despeses i Ingressos de l'any anterior.
  3. Aprovació, si escau, de les proposicions que es consignin en la convocatòria.
  4. Aprovació, si escau, del canvi de periodicitat de les quotes col·legials.
  5. Aprovació, si escau, de la figura del precol·legiat.
  6. Aprovació, si escau, de una nova categorització de les quotes col·legials.
  7. Aprovació, si escau, dels Pressuposts econòmics de l'any en curs.
  8. Aprovació, si escau, del Pla d'Activitats per a l'any en curs.
  9. Torn obert de paraules.

Segons l'article 22.2 del Estatuts, es recolliran les proposicions que els col·legiats desitgin sotmetre a la deliberació i acord del Col·legi a partir del dia 11 de febrer. Les esmentades proposicions hauran de ser presentades per escrit i han d'estar subscrites per un nombre de peticionaris no inferior al 5% del total del Cens de col·legiats i serà la pròpia Assemblea qui acordarà si procedeix o no obrir discussió sobre elles.

Per poder unir-se a la reunió, s'haurà de fer la inscripció mitjançant l'enllaç enviat per correu electrònic, que també es trobarà disponible a través de l'àrea privada del col·legiat dins el web corporatiu.

La documentació prèvia corresponent serà remesa properament, per correu electrònic, i també es trobarà disponible a l'àrea privada del col·legiat.

Junta del COEIIB

Filtre per categories